0180-721 995

Algemene Voorwaarden

Dama heftruck BV,  gevestigd te Alblasserdam.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63359898.

Artikel 1. Algemeen
1.1 In deze voorwaarden wordt Dama heftruck BV, gevestigd te Alblasserdam aangeduid als Dama Heftruck BV en haar contractpartner als afnemer.
1.2 Een afnemer, die eenmaal volgens deze algemene voorwaarden met Dama heftruck BV een overeenkomst is aangegaan, wordt geacht eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk of email op te gegeven opdracht stilzwijgend met toepassing van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan.

Artikel 2. Offertes
2.1 Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.
2.2 Offertes hebben een looptijd van dertig dagen, tenzij anders in de offerte is vermeld.
2.3 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege  worden opgelegd.
2.4 Alle prijzen op de website en andere documentatie van Dama Heftruck BV zijn onder voorbehoud van typefouten.
2.5 Op alle offertes zijn de metaalunievoorwaarden van toepassing.

Artikel 3. Aanvaarding van de opdracht
3.1 Opdrachten dienen door de afnemer schriftelijk te worden bevestigd, door ondertekening 
van de opdrachtbevestiging of service opdracht, tenzij anders overeengekomen. Indien de afnemer dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of de indruk wekt, dat Dama heftruck BV start met het  uitvoeren van de opdracht, dan zal de inhoud van de offerte als de overeenkomst gelden.
3.2 Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden partijen indien deze met wederzijdse instemming worden gemaakt en Dama heftruck BV deze schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 4. Prijzen en betalingen
4.1 Ingeval van een overeenkomst waarin sprake is van door de afnemer te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Dama heftruck BV gerechtigd is d.m.v. een schriftelijke kennisgeving met inachtneming van een termijn van drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
4.2 Facturen dienen binnen dertig dagen na de factuurdatum zonder aftrek van enige korting betaald te zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
Aangekochte machine dienen voor aanlevering te zijn voldaan.
4.3 Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
4.4 Indien de afnemer de factuur niet op de vervaldag heeft voldaan is zonder voorafgaande ingebrekestelling rente aan Dama heftruck BV verschuldigd van 1,75% over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een hele wordt gerekend. Indien op enig moment de wettelijke rente ex artikel 6:119a BW hoger is dan de rente die verschuldigd is krachtens de in dit lid opgenomen renteclausule, is Dama heftruck BV gerechtigd aanspraak te maken op de rente krachtens artikel 6:119a BW, waarbij de rente zal worden berekend op de wijze als aangegeven in bedoelde artikel.
4.5 Alle kosten, zowel in als buiten rechte, de kosten van rechtskundige bijstand daaronder 
begrepen, die verkoper moet maken ten gevolge van het niet nakomen van de 
betalingsverplichtingen door koper, zijn voor rekening van koper. De buitengerechtelijke 
incassokosten van verkoper, te berekenen over het te incasseren bedrag, worden met een 
minimum van € 250,-- vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom.
4.6 Indien de afnemer doordat de betalingstermijn is verstreken in verzuim is, is Dama heftruck BV gerechtigd harerzijds haar prestatie inzak de onderhavige overeenkomst met de afnemer op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
4.7 Dama heftruck BV is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de afnemer voldoende zekerheid stelt voor betaling van de door Dama heftruck BV te verrichten prestatie, een en ander op een door Dama heftruck BV aan te geven wijze.
4.8 Het is de afnemer niet toegestaan verrekeningen toe te passen.
4.9 In behandeling genomen reclames en/of garantie aanspraken geven geen recht tot betaling uitstel of gedeeltelijk betaling.

Artikel 5. Leveringstermijnen
5.1 De tussen Dama heftruck BV en afnemer overeengekomen leveringstermijnen zijn indicatief en niet als definitieve termijnen aan te merken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst kan de overeengekomen levertijd overschreden worden.
5.2 De overeengekomen leveringstermijn(en) gaat in, wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt en nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Dama heftruck BV.
5.3 Overschrijding van een overeengekomen leveringstermijn geeft de afnemer nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding of enige andere actie jegens Dama heftruck BV. Wel heeft de afnemer het recht om bij overschrijding van een overeengekomen leveringstermijn de overeenkomst te ontbinden zonder enige aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding, echter niet eerder dan dat Dama heftruck BV deugdelijk door de afnemer in gebreke is gesteld en de gelegenheid is geboden om alsnog deugde na te komen. Na ontbinding dient afnemer het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan toe uitgevoerde werkzaamheden te betalen.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
6.1 Alle rechten van industriële eigendom blijven van Dama heftruck BV tot dat het volledige aankoop bedrag is voldaan. Bij het niet nakomen van betalingsverplichting is Dama heftruck BV zonder bericht haar eigendommen terug te halen.
6.2 Dama heftruck BV wordt gevrijwaard van aansprakelijkheid jegens de afnemer wegens schending van rechten van industriële eigendom van derden.

Artikel 7. Reclames
7.1 Reclames in het algemeen en klanten over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de facturen, dan wel binnen  acht dagen nadat een eventueel gebrek aan de zaken is ontdekt c.q. ontdekt had moeten worden, schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan Dama heftruck BV kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt Dama heftruck BV geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat de afnemer de zaken c.q. facturen als juist erkent.
7.2 Reclames geven de afnemer nimmer het recht zijn betalingen op te schorten of te verrekenen met andere facturen.
7.3 Indien een reclame door Dama heftruck BV wordt erkend zal Dama heftruck BV de tekortkoming herstellen dan wel de schade vergoeding met inachtneming van deze algemene voorwaarden.

Artikel 8. Aansprakelijkheidsbeperking
8.1 Iedere aansprakelijkheid tot vergoeding van schade aan afnemer is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering onder de aansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt , is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de voor de opdracht overeengekomen vergoeding met een maximum van € 5.000,--.
8.2 De aansprakelijkheid van Dama heftruck BV is beperkt tot directe schade, tenzij sprake is van opzet of grove schild. Dama heftruck BV is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst of andersoortige schade.
8.3 Dama heftruck BV is niet aansprakelijk voor eigen tekortkomingen dan wel tekortkomingen van derden, voor zover die tekortkomingen te wijten zijn aan omstandigheden die voor rekening of risico van afnemer en/of derden komen.
8.4 Dama heftruck BV wordt door de afnemer gevrijwaard tegen alle aanspraken van derden, van welke aard en uit welke hoofde dan ook.
8.5 Gezien het op internet grote aantal knelpunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat informatie verkregen of verzonden via het internet vrij toegankelijk is. Dama heftruck BV is niet aansprakelijk voor beveiliging of kwade opzet of misbruik door derden van gegevens die worden verzonden of ontvangen.

Artikel 9. Niet-toerekenbare tekortkomingen
9.1 Indien na totstandkomingen van de overeenkomst deze door Dama heftruck BV niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren dan wel aan Dama heftruck BV niet bekend konden zijn, geldt zulks ten aanzien van de afnemer voor Dama heftruck BV als een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht)
9.2 Onder omstandigheden bedoeld als onder 1 vallen in ieder geval staking, ziekte, overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, oorlogsgevaar, brand, wateroverlast, storingen in het bedrijf of diens leverancier, mobilisatie transport onmogelijkheden, invoerbelemmeringen, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van Dama heftruck BV alsmede van hulppersonen, gebreken in hulp- of transportmiddelen, uitsluitingen of andere arbeidsstoornissen en gebeurtenissen welke door Dama heftruck BV redelijkerwijs niet te verzekeren zijn. 
9.3 Dama heftruck BV heeft ingeval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. Dama Heftruck BV is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomt zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Dama heftruck BV gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Dama heftruck BV behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.
9.4 Dama heftruck BV heeft de bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt, in deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de afnemer echter recht heeft op vergoeding van enige schade.

Artikel 10. Ontbinding
10.1 Indien de afnemer zijn verplichtingen jegens Dama heftruck BV niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zij faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling heeft aangevraagd, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van bedrijf overgaat, alsmede in het geval van overlijden, onder curatele stelling, of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is de afnemer van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die Dama heftruck BV te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling vereist.
10.2 In de gevallen onder lid 1 van dit artikel genoemd, heeft Dama heftruck BV het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
10.3 Dama heftruck BV is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de afnemer te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen.
10.4 In geval de afnemer de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst Dama heftruck BV schriftelijk aangetekend in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen afnemer nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.
10.5 De afnemer heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen. 
10.6 In geval van gedeeltelijk ontbinding kan afnemer geen aanspraak maken op het ongedaan maken van reeks door Dama heftruck BV verrichte prestaties, en heeft Dama heftruck BV onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.
10.7 Dama heftruck BV heeft eveneens het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen indien de afnemer oneigenlijk gebruik maakt van het eigendom.

Artikel 11. Vertrouwelijkheid
11.1 Beide partijen staan er over en weer voor in, dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst, van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard, geheim zal blijven.

Artikel 12. Verwerking Persoonsgegevens
13.1 Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden Persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de algemene verordening gegevensbescherming.
13.2 Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.

Artikel 13. Toepasselijk
14.1 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
14.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet andere wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
14.3 Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechters mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijk overeenkomst en algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.
Kunnen wij u ergens mee van dienst zijn?
0180-721 995
Contact
Dama heftruck B.V.
Ohmweg 27
2952 BD Alblasserdam

info@damabv.nl
Tel: 0180-721995
Mob: 06-17228085
WhatsApp
Voorraadlijst
Dama heftruck bv
Onderhoud, reparatie, keuringen, verkoop van heftrucks, verhuur en lease. Het totaalpakket voor uw intern transportmaterieel.

 
© 2024 Dama Heftruck B.V.
Website: Made by Johan